ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಹಡಗು ಪಡೆಯವರು ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಹಡಗು ಪಡೆಯವರು   ಗುಣವಾಚಕ

ಅರ್ಥ : ಹಡಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹಡಗಿನ

ಉದಾಹರಣೆ : ಹಡಗು ಪಡೆಯವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ದೋಣಿಯ ಬಳಿ ಬರುವರು.

जहाज संबंधी या जहाज का।

जहाजी कौवा घूम फिर कर फिर जहाज पर ही आता है।
जहाज़ी, जहाजी

Relating to or involving ships or shipping or navigation or seamen.

Nautical charts.
Maritime law.
Marine insurance.
marine, maritime, nautical