ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಮುತ್ತುಗದ ಮರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಮುತ್ತುಗದ ಮರ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಒಂದು ಮರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಪುಷ್ಪ ಬಿಡುತ್ತದೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗದ ಮರಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

East Indian tree bearing a profusion of intense vermilion velvet-textured blooms and yielding a yellow dye.

butea frondosa, butea monosperma, dak, dhak, palas

ಅರ್ಥ : ಮುತ್ತುಗದ ಮರದಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಕೆಂಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪುಷ್ಪ

ಉದಾಹರಣೆ : ಆ ಮುತ್ತಗುದ ಮರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಸ್ವತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಪಲಾಶ, ಮುತ್ತಲ ಎಲೆ, ಮುತ್ತಲ ಗಿಡ, ಮುತ್ತುಗದ ಎಲೆ


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

Reproductive organ of angiosperm plants especially one having showy or colorful parts.

bloom, blossom, flower