ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಹಾವಿನ ಹುತ್ತ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಗೆದ್ದಿಲುಹುಳು ಇರುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಎತ್ತರವಾದ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಗೂಡು

ಉದಾಹರಣೆ : ಗೆದ್ದಿಲುಹುಳು ಸಾಲಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ವಾಲ್ಮೀಕಿ

दीमकों के रहने का मिट्टी का भीटा या ढूह।

दीमक पंक्ति में होकर बाँबी से बाहर निकल रही थीं।
बमीठा, बल्मीक, बाँबी, बाँमी, बामी, बाल्मीक, वामलूर, वाल्मीक, विमौट

A mound of earth made by ants as they dig their nest.

anthill, formicary