ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಸಮಾವೇಶವಾಗು ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಸಮಾವೇಶವಾಗು   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಸಮಾವೇಶವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಈ ಮಂಡಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಅಂತರ್ಗತವಾಗು, ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳು, ಲೀನವಾಗು

समावेश करने की क्रिया।

इस मंडल में अब एक नए जिले का समावेशीकरण हुआ है।
समावेशन, समावेशीकरण

The act of including.

inclusion