ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಪಾಪಶೂನ್ಯ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಪಾಪಶೂನ್ಯ   ಗುಣವಾಚಕ

ಅರ್ಥ : ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ವಿಲ್ಲವೊ

ಉದಾಹರಣೆ : ನನಗೆ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ದೋಷಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಅಕಳಂಕರಹಿತ, ಅಕಳಂಕಹೀನ, ಅಳಂಕ, ಕಳಂಕರಹಿತ, ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ, ಕಳಂಕಶೂನ್ಯ, ಕಳಂಕಹೀನ, ದೋಷರಹಿತ, ದೋಷಹೀನ, ನಿರ್ದೋಷಿ, ಪಾಪರಹತ ಪಾಪಹೀನ


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

Free from discordant qualities.

pure

ಅರ್ಥ : ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದಂತಹ

ಉದಾಹರಣೆ : ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನು ಪಾಪಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಪಾಪಮುಕ್ತ, ಪಾಪಮುಕ್ತವಾದ, ಪಾಪಮುಕ್ತವಾದಂತ, ಪಾಪಮುಕ್ತವಾದಂತಹ, ಪಾಪಶೂನ್ಯವಾದ, ಪಾಪಶೂನ್ಯವಾದಂತ, ಪಾಪಶೂನ್ಯವಾದಂತಹ


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

सब पापों से मुक्त।

भगवान का सच्चा भक्त पापशून्य हो जाता है।
अपहतपाप्मा, पापशून्य