ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಣ-ಕಾರಾಂತ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಣ-ಕಾರಾಂತ   ಗುಣವಾಚಕ

ಅರ್ಥ : ಯಾವುದರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಣ ಅಕ್ಷರವಿರುತ್ತದೆಯೋ

ಉದಾಹರಣೆ : ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಣಕಾರಾಂತ ಶಬ್ಧಗಳು ನಕಾರಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಣ ಕಾರಾಂತ, ಣಕಾರಾಂತ

जिसके अंत में ण अक्षर हो।

हिन्दी की बोलियों में बहुत सारे णकारांत हिन्दी शब्द नकारांत हो जाते हैं।
णकारांत, णकारान्त