ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಅರ್ಥ : ಚಿಕ್ಕ ಸಂದೂಕ

ಉದಾಹರಣೆ : ಸೇಟ್ ಅವರು ಸಂದೂಕದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಕೈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ತಿಜೋರಿ, ಪಟ್ಟಿಗೆ, ಸಂದೂಕ

छोटा संदूक।

सेठजी ने संदूक़ची से पैसे निकालकर मुझे दिये।
संदूकचा, संदूकची, संदूकड़ी, संदूक़चा, संदूक़ची, सन्दूकचा, सन्दूकची, सन्दूकड़ी, सन्दूक़चा, सन्दूक़ची

A storage compartment for clothes and valuables. Usually it has a lock.

cabinet, locker, storage locker