ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಕೆಲಸ ಮಾಡು   ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಅರ್ಥ : ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಮೋಹನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

*वेतन लेकर कोई कार्य करना।

मोहन एक बड़े संस्थान में नौकरी करता है।
काम करना, नौकरी करना

Be employed.

Is your husband working again?.
My wife never worked.
Do you want to work after the age of 60?.
She never did any work because she inherited a lot of money.
She works as a waitress to put herself through college.
do work, work

ಅರ್ಥ : ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ರಾಜು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ದೀಪಕ್ ಅವನ ಕೆಲಸ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

* अस्थाई रूप से किसी की जगह पर काम करना और उसके उत्तरदायित्वों को निभाना।

गजा के छुट्टी पर जाने के कारण दीपक उसका भी काम करेगा।
काम करना

Help out by taking someone's place and temporarily assuming his responsibilities.

She is covering for our secretary who is ill this week.
cover

ಅರ್ಥ : ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಸಹ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

अभिप्राय या उद्देश्य सिद्ध होना।

काम सध गया तो अब वे हमें पहचानते भी नहीं हैं।
काम निकलना, काम सधना, काम होना, मतलब निकलना, सधना

ಅರ್ಥ : ಯಾವುದೋ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಮೇತ್ತನೆಯ ಧಾತು ಚನ್ನಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

* प्रयोग करने पर एक विशेष तरीके से व्यवहार करना।

मुलायम धातु अच्छी तरह से काम करती है।
काम करना

Behave in a certain way when handled.

This dough does not work easily.
The soft metal works well.
work

ಅರ್ಥ : ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗು ಅಥವಾ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಆಶೆಯ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಊಟಮಾಡಿದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಪರಿಣಾಮ ಬೀರು


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

* प्रभाव होना या नतीजा आना विशेषकर जैसी कोई आशा करे।

यह दवा खाना खाने के बाद लेने पर ही काम करती है।
असर करना, असर डालना, काम करना