ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವನಾದಂತ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಅರ್ಥ : ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವವ

ಉದಾಹರಣೆ : ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವನಾದ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವನಾದಂತಹ

जो अन्याय करता हो।

कंस एक अन्यायी राजा था।
अन्याय कर्ता, अन्यायी, अलेखी, सितमगर

Marked by unjust severity or arbitrary behavior.

The oppressive government.
Oppressive laws.
A tyrannical parent.
Tyrannous disregard of human rights.
oppressive, tyrannical, tyrannous