ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ 29 ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

29   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : XXIX, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು

29   ಗುಣವಾಚಕ

ಅರ್ಥ : ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂಬ್ಬತ್ತು,

ಉದಾಹರಣೆ : ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : XXIX, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು